ทำไมควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

เด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกัน คุณสามารถมอบโอกาสให้แก่เด็ก ๆ ได้
กับอีกหนึ่งช่องทางการบริจาคเงินเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษา และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เช่น

แรกเกิด

การได้รับนมแม่อย่างเพียงพอในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเป็นรากฐานที่สำคัญในพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อไปในอนาคต และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กในวัยแบเบาะที่ยังไม่มีภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ อีกด้วย

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ซึ่งคุ้มครองและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยให้แม่ไม่ถูกจูงใจไปกับการตลาดที่ผิดจรรยาบรรณของผู้ผลิตนมผง โดยเงินบริจาคจะช่วยยูนิเซฟผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมบริจาคเพื่อช่วยให้เด็กแรกเกิดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ปฐมวัย

การที่เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสัมผัส การพูดคุย หรือการเล่านิทานให้ฟัง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพราะช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ ช่วยให้เซลล์ประสาทในสมองพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยูนิเซฟร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย ส่งเสริมกระตุ้นและการเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับยูนิเซฟ บริจาค เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทยและทั่วโลกให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

วัยเรียน - วัยรุ่น

รู้หรือไม่ว่า 14% ของเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่ได้เข้าเรียนชั้นมัธยม* เด็กทุกคนควรได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยูนิเซฟนำการศึกษาไปสู่เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนแบบทวิภาษา และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมบริจาคให้เด็กให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

*ข้อมูลจากรายงานสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

เงินบริจาคแบบรายเดือนหรือรายครั้งจากคุณในวันนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับสิทธิที่พึงมี ทั้งโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพตน การดูแลด้านสุขภาพ การได้รับโภชนาการที่เหมาะสม การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้